Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ
Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Hình đại diện

Maximun 1 pictures

Lĩnh vực

Thông tin cá nhân

Trình độ học vấn

Bằng cấp

Maximun 4 pictures
Nghề nghiệp

Maximun 4 pictures

Chuyên Môn

Giải thưởng

Maximun 1 pictures
Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực chuyên môn

Hình ảnh làm việc ở nước ngoài

Maximun 4 pictures

Hình ảnh lâm sàng điều trị khách hàng

Maximun 4 pictures

Mô tả

0/500

backtop